Přesný rok vzniku obce Domašín není možné pro nedostatek písemných záznamů určit. Předpokládá se, že by se tak mohlo stát při první kolonizaci ve 13. století, kterou prováděli mniši z cisterciánského kláštera sv. Pole, který vznikl v roce 1157 u Vysokého Újezda. Kolonizace spočívala v tom, že byly káceny hluboké lesy, které zalesňovaly krajinu, a na jejich místě byla zakládána jednotlivá sídla, základ pozdějších vesnic. Tak tomu bylo i v případě Domašína. Ve 14. století se pak obec stává majetkem rodu Drslaviců, konkrétně Mutiny z Dobrušky, který obec s přilehlými polnostmi od mnichů odkoupil.

Nejasnosti se také vyskytují v přesném původu vzniku jména Domašín. Dr. Antonín Profous v díle "Místní jména v Čechách" předpokládá, že by název mohl vzniknout od jména "Tomáš". Naproti tomu Josef Roštlapil v "Pamětech města Dobrušky" uvádí vznik jména Domašín od jména jejího zakladatele "Domacha". Jde však o pouhé dohady nepodložené historickými záznamy.

Dalším významným mezníkem v životě Domašína jsou 50. léta 17. století (a to bezprostředně  po třicetileté válce), kdy do tehdy vcelku poklidné obce, ve které žilo asi 60 osob v 15 gruntech, přicházejí noví osadníci a počet obyvatel stoupá ke 100. V 18. a 1. pol. 19. století pak rozvoj obce vrcholí rozprodejem velkých selských gruntů na malé celky, na kterých se usazují noví nájemníci. Tato skutečnost přináší první sociální rozdíly, neboť stavební ruch v obci vede k tomu, že horní část obce tvoří samostatný celek, kde žijí převážně drobní chalupníci, kteří v létě pracují u sedláků a v zimě tkalcují na doma postavených stavech. V dolní části obce na svých statcích hospodaří sedláci ovládající život v obci.

Na přelomu 19. a 20. století žije v Domašíně již 375 osob v 80 staveních. Vcelku slibný rozvoj převážně zemědělské obce je ale ukončen v polovině 20. století, kdy dochází k odlivu obyvatel, kteří odcházejí za prací do rychleji se rozvíjejících okolních měst. V roce 1960 tak žije v Domašíně pouze 282 obyvatel.

V současné době se ale lidé z měst zase vracejí k poklidnému a zdravějšímu životu na venkově, což dokazuje také naše vesnice, ve které se opět objevují nové a nově opravené domy a maminky s kočárky. I když se počet obyvatel Domašína za minulé století značně snížil, žije v současné době v naši obci 160 osob.

Ž v průběhu staletí nežil Domašín jenom tvrdou prací při obdělávání okolních polí, ale že se z něj stávala moderní, kulturním a společenským životem žijící vesnice, to dokazují také záznamy v místní kronice.

Tak například v roce 1845 byla postavena nová kaple na místě bývalého dřevěného kříže, která je jakousi dominantou při vjezdu do obce. Vedle kaple pak byla v roce 1850 zřízena první škola, do které chodily místní děti převážně v zimě. Ani ta nestačila bouřlivému rozvoji obce, proto byla v roce 1926 - 1927 postavena moderní školní budova u silnice k Dobrušce. Ta už požadavkům školství nové republiky plně vyhovovala (a vyhovuje dodnes).

Ani v oblasti kultury nezůstal Domašín pozadu. Již v roce 1911 je v obci ustaven první ochotnický divadelní kroužek sboru dobrovolných hasičů, jehož činnost s krátkými přestávkami trvala až do konce 50. let 20. století.

Toto století bylo také stoletím dvou světových válek, které zasáhly i do života Domašína. V té první bojovalo 70 mužů, z nichž se někteří nevrátili. Ta druhá ovlivnila naši obec spíše hospodářsky. Po válce pak někteří naši spoluobčané, kterými byli spíše drobní zemědělci, bezzemci a dělníci, odešli osídlovat pohraničí, čímž se počet snížil o 34 obyvatel.

Ale ani tato skutečnost nezabránila tomu, aby v 2. pol. 50. let 20. stol. (1955) byl založen pěvecký sbor, ve kterém zpívalo 16 mužů a 11 žen a který se úspěšně účastni mnoha pěveckých soutěží v okolí. V tomto roce se také představitelé místního JZD (bylo ustaveno v roce 1950) rozhodli, že  v Domašíně "otevřou" malé kino. Zakoupili proto promítačku. Po 4 letech (1959) však pro malý zájem diváků bylo toto minikino zrušeno.

Stejný osud pak měl také tělovýchovný spolek Sokol, který byl založený v roce 1956. I on se po několika letech rozpadl (1959). Od té doby byl aktivně fungujícím spolkem v naší obci právě sbor dobrovolných hasičů.

Taková je tedy historie naší malé obce ležící v malebném podhůří Orlických hor.

zdroj: Publikace vydaná ke 120 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Domašíně

Joomla templates by a4joomla